Qui el compon?

 El Consell Local d'Igualtat i Diversitat estarà format per:

Presidència

Secretaria

Secretaria adjunta

Vocals

La presidència del Consell serà assumida per l'alcaldia de la Corporació Municipal, que delegarà les seues funcions en la regidoria de l'àrea d'Igualtat.

La Secretaria del Consell Local d'Igualtat i Diversitat l'assumirà la coordinació de l'àrea d'Igualtat. Aquest òrgan serà recolzat en l'exercici de les seues funcions per funcionariat de l'àrea designat per la Presidència, que actuarà com a Secretaria adjunta.

Seran vocals del Consell Local d'Igualtat i Diversitat:

Un/a representant i una persona suplent de cadascuna de les entitats ciutadanes al fet que es refereix l'articule següent.

Un/a representant de cadascun dels partits polítics amb representació municipal en l'Ajuntament de Santa Pola.

Podran formar part del Consell Local d'Igualtat i Diversitat:

Associacions de dones, de persones LGTBI i totes les que estiguen compromeses en la igualtat de gènere i la diversitat sexual: AMPAS, juvenils, esportives, culturals, d'oci, etc.

Persones compromeses amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual.

Institucions educatives, sanitàries, serveis socials, ocupació, etc.

Seccions de dones de les organitzacions sindicals o partits polítics.

Seccions de persones LGTBI de les organitzacions sindicals o partits polítics.

Entitats públiques o privades la finalitat de les quals siga treballar per la igualtat de gènere i sexual, l'atenció a les dones i/o persones LGTBI.


En tot cas, les Associacions i Entitats indicades en l'apartat anterior, hauran de complir els següents requisits per a ingressar en el Consell Local:

Estar legalment constituïdes en el registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Santa Pola, o si escau, com a grup o plataforma.

Realitzar la proposta d'ingrés a través de la regidoria d'Igualtat, prèvia sol·licitud per escrit.