Quines funcions té?

Són funcions del Consell Municipal d'Igualtat i Diversitat:

1. Oferir un lloc de trobada i interlocució entre les dones i les persones LGTBI davant l'Ajuntament i davant qualsevol institució de caràcter públic o privat.

2. Oferir un camí per a afavorir la participació de les dones i de les persones LGTBI en els espais de presa de decisions.

3. Constituir una comissió de debat permanent sobre la problemàtica relacionada amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual.

4. Obtenir informació periòdica de les actuacions municipals dirigides cap a la diversitat de gènere i sexual i la igualtat entre dones i homes.

5. Elevar als òrgans de decisió municipal iniciatives i propostes que siguen convenients per a millorar les actuacions municipals en l'àmbit de les dones i les persones LGTBI.

6. Vetlar per l'exercici eficaç dels drets de les dones i les persones LGTBI en l'àmbit local.

7. Afavorir la coordinació i cooperació de la diferents Administracions i entitats implicades en el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats.

8. Estudiar i analitzar la situació de les dones en el municipi i si escau, denunciar per mitjà d'informes qualsevol situació de discriminació per sexe i/o d'orientació sexual o identitat de gènere que es produïsca en el municipi.

9. Vetlar pel desenvolupament transversal del principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en totes les polítiques municipals.

10. Impulsar, orientar i promoure mesures i programes d'actuació orientades a garantir la igualtat de gènere en l'àmbit local.

11. Elaborar informes amb caràcter preceptiu de projectes normatius que regulen matèries relacionades amb el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i la lluita contra les discriminacions per raó de sexe, així com de plans i programes municipals que puguen contribuir, directa o indirectament, a la igualtat efectiva de dones i homes.

12. Tenir informació, en ple i amb caràcter preceptiu, de les bases i de les propostes de resolució de les convocatòries de subvencions que s'aproven dins de l'àmbit d'actuació de la corporació local dirigits a la consecució efectiva del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i la lluita contra les discriminacions per raó de sexe.

13. Assessorar als organismes competents en matèria d'igualtat en la definició de línies d'actuació, així com en l'elaboració del programa i pressupost anual.

14. Promoure mesures i formular propostes a diferents instàncies i organismes per a realitzar programes i actuacions destinades a aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes.

15. Impulsar l'elaboració de Planes Municipals d'Igualtat

16. Fomentar i propiciar la prestació de serveis i recursos en defensa dels drets de les dones i les persones LGTBI.

17. Canalitzar propostes, suggeriments o queixes col·lectives o individuals per al seu tractament en els òrgans municipals competents.

18. Promoure la formalització de convenis amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats.

19. Establir relacions de coordinació i cooperació amb altres entitats o persones que compartisquen les mateixes finalitats.