Quan es reuneix?

El Consell Local d'Igualtat i diversitat es reunirà semestralment en el saló de plens de l'Ajuntament. No obstant açò, es podran celebrar sessions extraordinàries quan així ho diga la presidència o regidoria en qui delega, o ho sol·licite la majoria de les persones representants del consell, sempre que la proposta es plantege per a tractar assumptes de l'àmbit de competències del Consell.

Correspon a la presidència del consell la convocatòria i la fixació de l'ordre del dia del consell, havent d'efectuar-se amb una antelació mínima d'una setmana.